Lietuvos Respublikos konstuticijoje yra skelbiama, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę į nemokamą mokslą, dėja tikrame pasaulyje didžioji dalis studentų yra priversti mokėti už mokslą.

Praeitais metai ivygdyta aukštojo mokslo reforma tik dar labiau paskatino auštojo mokslo apmokestinimą. Dalis studentų negali sau leisti apmokėti už studijas realiu laiku, todėl yra priversti imti paskolas iš bankų studijų finansavimui.

Įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 patvirtino naują valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Aprašas) (Žin., 2009, Nr. 64-2569). Pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą bus teikiamos valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos. Valstybės paskolos bus teikiamos  iš valstybės lėšų, o valstybės remiamos paskolos bus teikiamos iš kredito įstaigų lėšų. Šiais metais valstybė numato garantuoti studentams paskolų iš viso už 100 mln. litų.

Šiandien Rugsėjo 30d. baigiasi terminas iki kurio studentai norintys paskolos lengvatinėmis sąlygomis, turėjo kreiptis su paraiška į Valstybinį studijų fondą (VSF) . Paraiškos dėl paskolos turėjo būti pateiktiamos nustatytos formos prašymu-anketą Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.
Šį rudenį studentai galėjo gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti, paskolą gyvenimo išlaidoms, paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.
Į Valstybės remiamas paskolas pretenduoti gali aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
Šios paskolos teikiamos kredito įstaigų (bankų) lėšomis ir yra garantuojamos valstybės. Bendra gautų valstybės remiamų paskolų suma per visus studijų metus negalės būti didesnė nei 50050 Lt.
"Paskola studijų kainai mokėti per vienerius metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies", - sako Eugenija Lipinskienė, Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja. Pasak jos, paskolos studijų kainai sumokėti kiekvieną semestrą bus pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą.
Pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Antroji paskolos dalis studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo kredito įstaigai, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų pavasario semestro pabaigos.
Paskolos gyvenimo išlaidoms suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinė socialinė išmoka) dydžių, bendra šios paskolos suma negali viršyti 6500 Lt. Paskolos gyvenimo išlaidoms bus pervedamos į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 d. Pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.
Specialistės teigimu, paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedamos visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Bendra paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7800 Lt).
Studentai, įstoję iki 2009 m., gali teikti prašymus valstybės paskolai studijų įmokai sumokėti. Pastarąją - valstybės paskolą studijų įmokai mokėti (520 litų) - gauti turi teisę Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų  pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka nustatyto dydžio studijų įmoką. Valstybės paskola teikiama valstybės lėšomis, ji gali būti skirta studentui kas semestrą.
Numatoma studentų, kuriems bus siūloma sudaryti valstybės ir valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data - spalio 14 d.